MENU CLOSE

REGULAMIN FESTIWALU MAMA gathering 2019

REGULAMIN IMPREZY

Mama Gathering Festiwal 2019

Campus Domasławice, Domasławice 30, 56-416 Domasławice

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem imprezy pod nazwą: „Mama Gathering”, zwanej dalej Imprezą, jest
Fundacja MAMA G z siedzibą we Wrocławiu (53-446), przy ul. Szczęśliwej 4/20, zwaną
dalej Organizatorem.


2. Niniejszy Regulamin został wydany przez Organizatora w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy i zawiera warunki uczestnictwa
i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami
Imprezy.


3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, przebywających na terenie Imprezy w
czasie trwania festiwalu ( 04.07.2019-07.07.2019) a każdy uczestnik zobowiązany jest
stosować się do jego postanowień.
4. Regulamin Imprezy dostępny jest na stronie wydarzenia www.mamagathering.pl oraz na
miejscu festiwalu – w Infopunkcie.


5. Najważniejsze określenia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:


1. a) KARNET – oznacza potwierdzenie zakupu wstępu na teren festiwalu jako karnetu na
cały festiwal lub wejściówki 1 dniowej. Okazanie Karnetu
( w formie papierowej lub elektronicznej) upoważnia do wejścia na teren imprezy od 04 do
07.07.2019/ lub w określony wyborem wejściówki dzień.
1. b) Ekipy Porządkowe, Ekipy Informacyjne – oznaczają osoby wyznaczone przez
Organizatora i legitymujące się identyfikatorem. Osoby te dbają o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Imprezie. Są uprawnione do kontroli Karnetów i oznaczeń namiotów
na polu namiotowym.
c) Uczestnik Imprezy – oznacza osobę posiadającą Karnet, która znajduje się na
Terenie Imprezy.
d) Teren Imprezy – oznacza teren Campusu Domasławice, ( Domasławice 30, 56-416
Domasławice) oraz okoliczne tereny wyznaczone przez Organizatora jako tereny na
których przeprowadzana jest Impreza, lub inne miejsce, podane do publicznej
wiadomości, na które może zostać przeniesiona.
e) Identyfikator – oznacza imienną lub wystawioną na okaziciela plakietkę
identyfikacyjną, wydawaną przez Organizatora dla osób wspierających organizacyjnie
Imprezę oraz gości programu. Część ekipy zamiast identyfikatorów będzie posiadać
opaski w odpowiednich kolorach.
(prowadzący, służby porządkowe, goście specjalni, pracownicy )
1. f) Serwis – portal za pośrednictwem którego można dokonać zakupu karnetów,
wejściówek na zajęcia, leśnego przedszkola i leśnej szkółki oraz noclegów na polu
namiotowym
( www.mamagathering.pl )


6. Obok Regulaminu Imprezy wszystkich uczestników Festiwalu obowiązuje także
Regulamin obiektu (Campus Domasławice, www.domaslawice.pl ) oraz odpowiednich
jego rejonów (np. park linowy, pole namiotowe)

• 2. ZAKUP KARNETÓW
1. Warunkiem dokonania zakupu karnetów w przedsprzedaży jest prawidłowa rejestracja w
Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i
akceptacje niniejszego Regulaminu.


2. Karnety sprzedawane są przez Organizatora w przedsprzedaży poprzez stronę
www.mamagathering.pl lub na miejscu Imprezy. Ilość biletów jest ograniczona, dlatego
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży Karnetów na etapie
przedsprzedaży ( nie będzie możliwe kupno na miejscu) lub zawieszenia sprzedaży na
miejscu jeśli ilość miejsc miejsc udostępnionych danego dnia zostanie osiągnięta.
4. Zapłata za Produkty nabywane w Serwisie może zostać dokonana przez system PayU.


5. Organizator ma prawo rozszerzyć formy płatności, informując o tym w Serwisie.


5. Klient dokonuje zakupu na zasadach określonych przez administratora systemu
PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182
6. Uwaga! informujemy, że system nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku
posiadacza karty. Informujemy również, że używanie cudzej karty płatniczej jako formy
płatności jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności
zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego.


7. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek
przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić
się od ceny zakupionego towaru zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku
płacącego.


8. Klient dostaje od Organizatora karnet elektroniczny w postaci pliku PDF, który należy
wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym podczas festiwalu.
Wejście na teren festiwalu jest możliwe tylko po okazaniu Karnetu.


9. W sytuacji, gdy Klient zakupi Karnety dla wielu osób, wszystkie muszą stawić się w
rejestracji z osobą posiadającą potwierdzenie zakupu ( z Kupującym) i wymienić karnet
na odpowiednią ilość opasek.
10. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godzin i liczony jest od momentu zaksięgowania
wpłaty na koncie bankowym Administratora Konta PayU.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:


1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,


2. składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
3. Z powodów innych,

niezależnych od Organizatora
12. Zakazana jest odsprzedaż Karnetów po cenie wyższej niż obowiązująca, zgodnie z art.
133 Kodeksu wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na
imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie
i pomocnictwo są karalne.”


13. Zasady wykorzystania zakupionych Karnetów:
1. Karnety nie podlegają zwrotowi,
2. Organizator nie ma obowiązku ponownego wysłania potwierdzenia sprzedaży.
3. Karnet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z
wyjątkiem dzieci do 16 roku życia. Dzieci wchodzące za darmo jako osoba towarzysząca
należy rejestrować na stronie festiwalu. Brak rejestracji i zgłoszenia dziecka wcześniej
może skutkować koniecznością dopłaty na miejscu (wg cennika obowiązującego przy
wstępie na miejscu). W przypadku przekroczenia ilośći miejsc danego dnia, może też
nastąpić odmowa wstępu. Ilość darmowych miejsc dla dzieci w wieku 3- 16 jest
ograniczona. Po przekroczeniu wyznaczonej przez Organizatora ilości darmowych
wejściówek, nastąpi albo wstrzymanie dalszej rejestracji albo będzie obowiązywać

określona w cenniku opłata za karnet dla dziecka. Wciaż wstęp na teren imprezy dla
osób niepełnoletnich jest możliwy tylko pod opieką dorosłęgo posiadacza karnetu.
4. Karnet nie upoważnia do noclegu na terenie Imprezy. Nocleg należy opłacić osobno
poprzeż strone www.mamagathering.pl ( pole namiotowe ) lub kontaktując się z
Campusem Domasławice ( nocleg w domkach), lub na miejscu.


5. Zmiana w programie Imprezy nie jest podstawą do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu
6. Po dokonaniu zakupu on-line Karnet przychodzą na wskazany adres e-mail w formie
pliku .pdf, który należy wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym.


7. Organizator nie odpowiada za działania niezgodne z Regulaminem i niezgodne z
prawem.


8. Organizator ostrzega, że kupno Karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu
biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy i
oznacza istotne naruszenie warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej.


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje kradzieży Karnetu, włamań na
skrzynkę mailową, ataków hakerskich itp.


• 3. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
1. Wstęp na Teren Imprezy jest płatny i przysługuje osobie posiadającej Karnet , który po
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość zostaje wymieniony na opaskę w
odpowiednim kolorze.


2. Osoby, którym Karnet zakupiła osoba trzecia, zobowiązane są stawić się z nią na trenie
imprezy, by otrzymać opaskę.


3. Dzieci do lat 16 wchodzą na teren Imprezy za darmo, pod opieką osoby dorosłej, aż do
osiągnięcia wyznaczonej przez Organizatora ilości wejściówek darmowych. Po
wyczerpaniu puli, z przyczyn logistycznych, Organizator może zawiesić możliwość
dalszej rejestracji osób poniżej 16 r ż jako osob towarzyszących dorosłym uczestnikom
lub wprowadzić opłatę za wstęp dla dzieci 4-16.


4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej
osobom, które nie okazały ważnego Karnetu.


5. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, Organizator zobowiązany jest
zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
1. a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
2. b) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu Imprezy,
3. c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo
niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające. Ocena tego należy do Ekip
Porządkowych.
4. e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
5. d) osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości.
1. Organizator Imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie
odbywa się Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju
profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk.Niektóre warsztaty oraz
spotkania zamknięte mogą być z uwagi na intymny charakter objęte całkowitym zakazem
fotografowania i rejestracji video.
2. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 18. roku życia, mogą wejść i przebywać na
terenie Imprezy tylko na wyłączną odpowiedzialność opiekuna dorosłego, powyżej 24
roku życia, który sprawuje nad nimi pieczę.


• 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo podczas trwania Imprezy poprzez:
1. Wyznaczenie Ekipy porządkowe, ekipy informacyjne i wolontariuszy oznaczonych
plakietkami.

2. Zapewnienie pierwszej podstawowej pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-
sanitarnego;

3. powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa, kierującego Ekipami Porządkowymi i
organizującego pracę Ekip Porządkowych i wolontariuszy;
4. Zapewnienie profesjonalnej ochrony przez okres trwania części programowej festiwalu tj
od piątku 10:00 do niedzieli 18:00
1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
Zakazane jest niszczenie wszelkiego mienia oraz korzystanie z sanitariatów w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Ekip Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony
do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


4. Organizator może wykorzystać materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu
Imprezy do celów promocyjnych ( w tv, internecie oraz innymi kanałach komunikacji),
dokumentacji oraz reklamy Imprezy i Festiwalu w przyszłych latach. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany w powyższych celach.


5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.


6. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom
usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich
naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Karnet.


7. Na terenie imprezy występuje zakaz spożywania alkoholu oraz wnoszenia jakichkolwiek
napojów alkoholowych na teren Imprezy.


• 5. UPRAWNIENIA EKIP PORZĄDKOWYCH I WOLONTARIUSZY oraz OCHRONY
1. Ekipy porządkowe i wolontariusze mają prawo:
1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
2. Sprawdzenia tożsamości osób przebywających na Imprezie,


3. Gdy zachodzi podejrzenie wnoszenia przedmiotów niezgodnych z Regulaminem –
przeszukać rzeczy Uczestnika Imprezy


4. Sprawdzania uprawnień do handlowania na terenie Imprezy


5. Sprawdzania oznakowania namiotów i kamperów


6. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem.


7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.


8. Usunięcia z terenu Imprezy osoby, która nie stosuje się do Regulaminu, bez możliwości
zwrotu kosztów zakupu Karnetu


• 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZ
1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:


1. nosić w widocznym miejscu odpowiednią opaskę i okazywać ją każdorazowo na żądanie
Ekip Porządkowych lub Organizatora,


2. Zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających
na terenie Imprezy oraz przestrzegać postanowień regulaminu.


3. Stosować się do poleceń Ekip Porządkowych i Ekip Informacyjnych.


2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego
zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Zabrania się również
udziału w zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


• 6. REKLAMACJE
1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres bilety.mamagathering@gmail.com . W celu ułatwienia procedury
reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku “Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak
warunkiem rozpoznania reklamacji. Reklamacje mogą być składane do 7 dni po
zakończeniu festiwalu . Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć
Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które
mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację
niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.


2. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której
mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.


• 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:
1. ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych a
niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany
programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej
konsultacji i rekompensaty,


2. odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora
bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec
jakichkolwiek osób.


3. Dochodzenia roszczeń względem Uczestnika Imprezy za wyrządzone szkody, w tym
naruszenie dobrego wizerunku Organizatora


2. Status sponsora, patrona lub partnera Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.


3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania zmian w przebiegu Imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora, ustalenia zmian
programu bez konsultacji i rekompensaty.


5. Za bezpieczeństwo dzieci i ich mienia odpowiada opiekun, który ponosi pełną
odpowiedzialność za jego zdrowie przez cały okres pobytu na terenie festiwalu.


6. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzenia zwierząt.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej, czyli
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Szczególności mowa tu o : warunkach atmosferycznych,
awariach lub zakłóceniach pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło,
światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w
zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie
zobowiązań.


8. Niniejszy Regulamin jest dostępny:


9. a) na stronie internetowej Imprezy, tj. mamagathering.pl


10. b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy


11. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie i obowiązuje do dnia
zakończenia Imprezy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r.