fbpx
MENU CLOSE

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY

Mama Gathering Festiwal 2018

Stacja Wolimierz, ul. Dworcowa 73, 59-820 Pobiedna

 

 1. Organizatorem imprezy pod nazwą: „Mama Gathering”, zwanej dalej Imprezą, jest Fundacja MAMA G, ul.Szczęśliwa 4/20, 53-446 Wrocław, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

a) wstęp osoby na Imprezę,

b) prawa i obowiązki uczestnika Imprezy,

c) zakazy, które uczestnik Imprezy winien respektować,

d) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.

 

 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu  na Imprezę.

 

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 

a) Ekipy Porządkowe, Ekipy Informacyjne – oznaczają powołane przez Organizatora osoby legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.

 

b) KARNET – oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do wielorazowego wejścia na imprezę 6-8 lipca 2018 roku. Obowiązuje cztery rodzaje biletów:

– jednodniowy, zwany biletem OPENzone, uprawniający do wielokrotnego wejścia jednego dnia Imprezy oraz uczestnictwa w atrakcjach strefy OPENzone

– jednodniowy, zwany biletem MAMAzone tylko dla kobiet, uprawniający do wielokrotnego wejścia jednego dnia Imprezy i uczestniczenia w wybranych przez siebie warsztatach /spotkaniach ze strefy MAMAzone

– trzydniowy, zwany OPENzone, uprawniający do wielokrotnego wstępu przez 3 dni trwania Imprezy uczestnictwa w atrakcjach strefy OPENzone

– trzydniowy, zwany karnetem MAMAzone, uprawniający do wielokrotnego wstępu przez 3 dni trwania Imprezy i uczestniczenia w wybranych przez siebie warsztatach/spotkaniach ze strefy MAMAzone

 

c) Teren Imprezy – oznacza teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona, podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.

 

d) Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu lub Karnetu i która znajduje się na Terenie Imprezy.

 

f) Identyfikator – oznacza imienny lub wystawiony na okaziciela identyfikator, wydawany przez Organizatora dla osób wspierających organizacyjnie Imprezę.

 

 

 1. Warunkiem dokonania zakupu karnetów jest prawidłowa rejestracja w Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i akceptacje niniejszego Regulaminu.

 

 1. Karnety sprzedawane są przez organizatora w przedsprzedaży lub na miejscu  imprezy

 

 1. Zapłata za Produkty nabywane w Serwisie może zostać dokonana przez system PayU

 

 1. Organizator ma prawo rozszerzyć formy płatności, informując o tym w Serwisie.

 

 1. Klient dokonuje zakupu na zasadach określonych przez administratora systemu PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182

 

 1. Uwaga! informujemy, że system nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty. Informujemy również, że używanie cudzej karty płatniczej jako formy płatności jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego.

 

 1. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić się od ceny zakupionego towaru zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku płacącego.

 

 1. Klient dostaje od Organizatora karnet elektroniczny w postaci pliku PDF, który należy wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym podczas festiwalu. Wejście na teren festiwalu jest możliwe tylko po okazaniu karnetu.

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godzin i liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Administratora Konta PayU.

 

 1.     Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:

 

 

 1. Zasady wykorzystania zakupionych Karnetów:

 

 

 

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Karnet , który po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość zostaje wymieniony na opaskę w odpowiednim kolorze.
 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom, które nie okazały ważnego Karnetu.
 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

 

a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,

c)  osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości,

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego

4. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w myśl ust. 3, należy do Ekip Porządkowych.

5. Organizator Imprezy może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się Impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi. Niektóre warsztaty oraz spotkania zamknięte mogą być z uwagi na intymny charakter objęte całkowitym zakazem fotografowania i rejestracji video.

6. Osoby, które w dniu Imprezy nie ukończyły 18. roku życia, będą mogły wejść na teren Imprezy tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna w wieku powyżej 24. roku życia, opiekun będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia.

 

 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:

a) Ekipy Porządkowe i Ekipy Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru lub odpowiednim identyfikatorem,

b) uprzednią zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Ekip Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą być następnie pokazywane jako materiały promocyjne w tv, internecie oraz innymi kanałami komunikacji.

5. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Karnet.

6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

7. Napoje alkoholowe spożywać można jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnych napojów alkoholowych na teren imprezy.

8. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 

1. Uczestnik Imprezy, przebywając na terenie imprezy i przez cały okres trwania Festiwalu, jest obowiązany:

a) nosić w widocznym miejscu odpowiednią opaskę i okazywać ją każdorazowo na żądanie Ekip Porządkowych lub Organizatora,

b) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu.

c) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Ekipy Informacyjnej oraz Ekipy Porządkowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

 

2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Festiwalu w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bilety.mamagathering@gmail.com . W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku “Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji. Reklamacje mogą być składane do 7 dni po  zakończeniu festiwalu . Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Ekipy Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

3. Kto wnosi lub posiada na Imprezie przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych.

 

 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

 

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

 

3. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:

a) ustalenia zmian w przebiegu i programie Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji

b) odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora

c) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora,

d) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Ś

4. Za bezpieczeństwo dzieci i ich mienia odpowiada opiekun/rodzic, który ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka.

 

5. Za zwierzęta przebywające na terenie festiwalu jak i wszelkie szkody wyrządzone przez nie odpowiada w całości właściciel oraz pokrywa koszty szkód.

 

6.  Wszelkie informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony zostają opisane w POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) na stronie internetowej Imprezy, tj. www.mamagathering.pl

b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy

8. Ekipy Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2018 r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r.