MENU CLOSE

STATUT FUNDACJI „MAMA G”

 

§1

Fundacja pod nazwą „MAMA G » zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Martę Stoces zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 14/1, w dniu 15 maja .2018 roku   / Repetorium A nr  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach  oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla spraw społecznych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
 6. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się znakami  graficznymi.
 7. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 8. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na warunkach określonych każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 10. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§3

Celem Fundacji jest podniesienie poziomu holistycznej świadomości zdrowotnej, społecznej, ekologicznej poprzez:

 1. upowszechnianie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia
  i funkcjonowania w świecie, relacjach i społeczeństwie;
 2. wspieranie idei odpowiedzialnego i dojrzałego rodzicielstwa, opieki okołoporodowej oraz świadomego prowadzenia ciąży i przygotowania do porodu;
 3. upowszechnianie i ochrona praw kobiet;
 4. wspieranie edukacji w zakresie wychowania, komunikacji w rodzinie i relacjach;
 5. empatyczne kształtowanie relacji międzyludzkich;
 6. edukację w zakresie zachowania zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego oraz wspieranie rozwoju osobistego i promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia

§4

Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

 1. organizowanie imprez publicznych;
 2. organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych;
 3. współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami zdrowia, spraw społecznych, praw człowieka, ochrony środowiska, nauki, kultury i sztuki;
 4. wspieranie instytucji oraz organizacji, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji
 5. prowadzenie kursów i szkoleń (w formie wykładów, warsztatów, spotkań) adresowanych do osób z różnych grup wiekowych i społecznych;,
 6. edukację;
 7. Organizowanie spotkań i warsztatów dla młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowych;
 8. organizowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu promowanie statutowe cele fundacji;
 9. organizowanie i finansowanie kursów, wykładów i warsztatów w zakresie samorozwoju, zdrowia fizycznego emocjonalnego i psychicznego, edukacyjnych;
 10. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur
  i wydawnictw specjalnych oraz materiałów audiowizualnych, szkoleń
  i kursów online, webinarów;
 11. Współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie objętym celami Fundacji;
 12. Współpracę z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, zgodnie
  z obowiązującym porządkiem prawnym, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji;
 13. realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 14. prowadzenie poradnictwa psychologicznego i edukacji związanych z celami statutowymi fundacji;
 15. współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
 16. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

5

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego niedopłatą jak i odpłatną
w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
  z pracy;
 7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 11. turystyki i krajoznawstwa;
 12. promocji i organizacji wolontariatu.

 

§6

 1. Fundacja swoje cele realizuje nieodpłatnie przez :
  1. prowadzenie warsztatów , wykładów i spotkań;
  2. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania różnych form integracji społecznej;
  3. organizowanie wystaw zbiorowych i indywidualnych;
  4. organizowanie plenerów, konkursów i spotkań twórczych;
  5. współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą, administracją publiczną i indywidualnymi osobami;
  6. rozwijanie zainteresowań członków stowarzyszenia i wspólne działanie dla realizacji celów wyższych będących poza partykularnymi interesami grup czy jednostek;
 1. Fundacja swoje cele realizuje odpłatnie przez :
   1. działalność wydawniczą i informacyjną;
   2. prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, także w wersji on-line;
   3. organizację konferencji, seminariów, festiwali, targów, akcji promocyjnych;
   4. prowadzenie strony internetowej;
   5. sporządzanie programów i opracowań z zakresu działalności statutowej,
   6. działalność edukacyjna i dydaktyczna.

§7

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
  w stosunku do działalności pożytku publicznego, a uzyskaną nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, przystępować do istniejących spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych.
 3. Zgodę na utworzenie spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacji oraz na przystąpienie do już istniejących spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych wyraża Fundator.

§8

Fundacja może tworzyć agencje, biura, ekspozytury, zakłady, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

 

§9

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 

§10

  1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przekazane przez Fundatora, podmioty trzecie oraz środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji.
  2. Źródłem finansowania Fundacji są przychody z:
   1. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych;
   2. dotacji i subwencji;
   3. odpłatnej działalności pożytku publicznego (statutowej);
   4. darów oraz dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
   5. dochodów z tytułu przeprowadzenia aukcji;
   6. dochodów z majątku fundacji;
   7. odsetek bankowych i depozytów;
   8. dochodów z udziału w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały zostały objęte przez Fundację;
   9. dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji, a także papierów wartościowych posiadanych przez Fundację;
   10. prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym.
 3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§11

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy
 2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2019 r.

 

§11

1.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 2. realizacja celów statutowych;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. ustalanie rocznych lub wieloletnich programów działania, określających                 przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej i gospodarczej;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 7. przyjmowanie  subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 8. tworzenie i znoszenie zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji.

§13

 1. Zarząd fundacji składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Pierwszy zarząd działa w składzie 3 osobowym.
 3. Do Zarządu, Fundator powołuje na:
 1. Martę Stoces- Prezesa
 2. Alicję Koszutską- członka zarządu
 3. Katarzynę Dobrowolską- członka zarządu

§14

Fundator może zostać członkiem Zarządu lub jego pełnomocnikiem.

 

§15

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

 1. śmierci,
 2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 3. odwołania z pełnienia funkcji.

 

§16

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa:
  1. w sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Fundacji – Prezes;
  2.          w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych- każdy          członek zarządu fundacji samodzielnie;
  3.             w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych:
    1. w wypadku zarządu jednoosobowego Prezes;
    2. w przypadku zarządu wieloosobowego:

– do 50.000 złotych – każdy z członków zarządu samodzielnie;

– powyżej 50.000 zł. dwóch członków działających łącznie

 1. Zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 100.000 zł. wymaga zgody Fundatora.

§17

 1. Członkowie zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę, kontrakt lub jako wolontariusze.
 2. Umowy z członkiem Zarządu zawiera Fundator.
 3. Członkowi Zarządu nie zatrudnionemu w Fundacji na podstawie umowy o pracę przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z jego udziałem
  w pracach Zarządu.

§18

 1. Fundator może powołać Radę Programową Fundacji. W przypadku powołania Rady Programowej Fundacji będzie ona sprawowała funkcje doradcze.
 2. Rada Programowa Fundacji uprawniona będzie do:
  1. inicjowania działań Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi,
  2. opiniowania na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji,
  3. opiniowania i doradzania w sprawach związanych z oceną projektowanych działań;
  4. opiniowanie planów i programów działania Fundacji;

§19

  1. Rada Programowa składa się z co najmniej trzech członków.
  2. Członkowie Rady Programowej Fundacji powoływani i odwoływani są przez Fundatora.
  3. Rada Programowa Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
  4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Programowej Fundacji.
  5. Mandat członka Rady Programowej Fundacji wygasa:
   1. z chwilą śmierci,
   2. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Fundacji,
   3. odwołania z pełnienia funkcji.
  1. Funkcje członków Rady Programowej Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot wydatków, jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Programowej Fundacji.

§20

 1. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 2. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Rady Programowej Fundacji, pod warunkiem, że o terminie i miejscu posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady Programowej za pomocą maili na adresy wskazane przez członków Rady wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
 4. Uchwały Rady Programowej Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez Przewodniczącego posiedzenia.

§21

Fundator podejmuje decyzje o zmianie Statutu.

§22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić za zgodą Fundatora na wniosek Zarządu.

§23

 1. Fundator może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. W wypadku likwidacji Fundacji, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.