MENU CLOSE

Regulamin pola namiotowego w trakcie trwania MAMA Gathering 2019

Postanowienia ogólne 

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej : „Regulaminem”), został wydany przez organizatora pola namiotowego, utworzonego przy terenie imprezy pod nazwą “MAMA Gathering 2019” (dalej zwaną „Imprezą”), tj. przez FUNDACJĘ MAMA G z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 4/20 , 53-446 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000737369 (zwaną dalej :„Organizatorem”).
  2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie funkcjonowania pola namiotowego będą chciały uzyskać wstęp na pole namiotowe lub przebywać na jego terenie.
  3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na polu namiotowym poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na polu namiotowym i korzystania przez nie z pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków korzystających z pola namiotowego w związku z nabyciem biletu wstępu na pole namiotowe.
  1. Do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na polu namiotowym, w tym do kontroli uprawnień do wstępu na teren pola namiotowego, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
  2. Teren pola namiotowego stanowi wyznaczony, wydzielony, zamknięty teren Campusu Domasławice, Domasławice 30, 56-416 Domasławice, na którym znajdują się: teren pod rozbicie namiotów, toalety, umywalnie, prysznice, kuchnia plenerowa z wyłączeniem terenu Imprezy. Na teren Festiwali zabrania się wjazdu samochodem i innymi pojazdami mechanicznymi.Parking znajduje się poza terenem festiwalu i pola namiotowego. Aby skorzystać z parkingu należy wnieść opłatę zgodnie z osobnym cennikiem przy wjeździe na parking.
  3. Pole namiotowe z pełną infrastrukturą, o której mowa w pkt 5, czynne jest dla osób, które zakupiły karnet 4- dniowy – od 04.07.2019. od godz. 10:00, do 08.07.2019. do godz. 10.00. Przed i po upływie terminu festiwalu Campus działa wg własnych zasad i regulaminów oraz cenników, niezależnie od Organizatora Festiwalu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do uporządkowania ruchu oraz podziału pola namiotowego na obszary o specjalnych funkcjach ( np. strefa dla rodziców z dziećmi ). W tym celu na terenie pola namiotowego pojawią się odpowiednie oznakowania. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ww form organizacji terenu ułatwiającego logistykę oraz umożliwiającego podniesienie komfortu innych uczestników zgodnie z informacjami na terenie oraz wskazówkami otrzymanymi od Organizatora lub ekip porządkowych / informacyjnych.

Wstęp na pole namiotowe 

1. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby, którym Organizator wymienił, przy pierwszym wejściu na teren pola namiotowego, bilet wstępu na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

2. Korzystać z pola namiotowego może osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę niepełnoletnią

3. Małoletni do 16 roku życia mogą przebywać na terenie pola namiotowego wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność

4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie bilet wstępu oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.

5Korzystający z pola namiotowego ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren pola namiotowego. Każdorazowe powtórne wejście na teren pola namiotowego przysługuje tylko z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

6. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Korzystający z pola namiotowego obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi korzystający z pola namiotowego.

7. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na teren pola namiotowego nie przysługuje osobom:

a) osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień do korzystania z pola namiotowego, 

b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw), 

c) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, 

d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku na polu namiotowym, 

e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację 

f) posiadającym przedmioty, o których mowa w I ust. 7 Regulaminu lub inne wymienione w III ust. 3 Regulaminu, 

g) nie posiadającym dokumentu tożsamości 

h) posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu, 

i) posiadającym jakiekolwiek pojazdy mogące narazić na niebezpieczeństwo innych uczestników festiwalu. 

j) Nieposiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymieniły biletu wstępu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.

  1. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
  2. Na terenie pola namiotowego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających.
  3. Na teren Campusu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie pola namiotowego 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na polu namiotowym poprzez m.in.: powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

2. Korzystający z pola namiotowego oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na jego terenie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na polu namiotowym, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Korzystający z pola namiotowego zobowiązani są do poddania się sprawdzeniu uprawnień do przebywania na polu namiotowym i do legitymowania się w celu ustalenia ich tożsamości.

3. Na terenie pola namiotowego zabrania się: 

a)palenia ognisk – poza wyznaczonym miejscem,

b) używania otwartego ognia w namiotach,

c) używania sztucznych ogni,

d) niszczenia infrastruktury pola namiotowego, w tym oznaczeń, tablic informacyjnych, jak i nośników reklamowych,

h) dewastowania zieleni,

i) zakłócania porządku,

j) zaśmiecania terenu,

k) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

l) wnoszenia alkoholu i środków odurzających,

m) wprowadzania zwierząt (z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na terenie pola namiotowego ze swoimi psami przewodnikami), n) sterowania dronami lub innymi obiektami unoszących się w powietrzu.

4. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu Osobom, którym odmówiono wstępu na pole namiotowe lub przebywania na terenie pola namiotowego oraz osobom usuniętym z terenu pola namiotowego, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet w wstępu.

5. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby korzystające z pola namiotowego należy naprawić zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Usunięcie z terenu pola namiotowego lub jego opuszczenie w skutek odmowy przebywania na polu namiotowym, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie zwalnia tej osoby z obowiązku naprawienia szkody.

6. Wszystkie uwagi, zagrożenia lub skargi dotyczące bezpieczeństwa na polu namiotowym prosimy niezwłocznie kierować do przedstawicieli Organizatora na terenie pola namiotowego lub Służb Porządkowych i Informacyjnych.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy wysłać na adres Organizatora: FUNDACJA MAMA G z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 4/20 , 53-446 Wrocław, 

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Klient będący konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa powyżej, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z Organizatorem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.

 

Postanowienia końcowe 

1. Za przedmioty zagubione lub skradzione na terenie pola namiotowego lub pozostawione bez nadzoru, poza przechowalnią bagażu i depozytem, w tym również w namiotach, Organizator pola namiotowego nie odpowiada.

2. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na terenie pola namiotowego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12-03-2019 rok