MENU CLOSE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA FESTIWAL  MAMA GATHERING

www.mamagahtering.pl

Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), reguluje warunki zakupu karnetów na festiwal MAMA Gathering

W poniższym regulaminie zostały użyte następujące terminy:

Organizator – oznacza Fundację MAMA G z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Szczęśliwa 4/20, 53-446 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Cena – oznacza cenę Produktu umieszczoną przy każdym Produkcie w Serwisie. Ceny podane są w złotych polski i są cenami brutto.

Konsument – oznacza osobę fizyczną, która jest użytkownikiem Serwisu i dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem Serwisu.

Klient – oznacza Konsumenta i Przedsiębiorcę traktowanych łącznie.

Serwis – oznacza serwis internetowy www.mamagahtering.pl, za pomocą którego Klient ma prawo nabyć Produkty.

Impreza – oznacza usługę w zakresie rozrywek, w tym rozrywek na świeżym powietrzu, obejmujących wykłady, warsztaty, spotkania, zajęcia fizyczne i inne

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Serwis skierowany jest do  Klientów, Konsumentów oraz Przedsiębiorców, którzy chcą dokonać zakupu Produktów

 1. Warunkiem dokonania zakupu biletów jest prawidłowa rejestracja w Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i akceptacje niniejszego Regulaminu.
 2. Karnety sprzedawane są przez organizatora w przedsprzedaży lub na miejscu imprezy. Ilość biletów jest ograniczona, dlatego Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży Karnetów na etapie przedsprzedaży ( nie będzie możliwe kupno na miejscu).
 3. Zapłata za Produkty nabywane w Serwisie może zostać dokonana przez system PayU.
 4. Organizator ma prawo rozszerzyć formy płatności, informując o tym w Serwisie.
 5. Klient dokonuje zakupu na zasadach określonych przez administratora systemu PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182
 6. Uwaga! informujemy, że system nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty. Informujemy również, że używanie cudzej karty płatniczej jako formy płatności jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego.
 7. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić się od ceny zakupionego towaru zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku płacącego.
 8. Klient dostaje od Organizatora Karnet elektroniczny w postaci pliku PDF, który należy wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym podczas festiwalu. Wejście na teren festiwalu jest możliwe tylko po okazaniu potwierdzenia zakupu czuli Karnetu.
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godzin i liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Administratora Konta PayU.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,

b) składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

c) z powodów innych, niezależnych od Organizatora

11. Zakazana jest odsprzedaż Karnetów po cenie wyższej niż obowiązująca, zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

12. Zasady wykorzystania zakupionych Karnetów:

a) Karnety nie podlegają zwrotowi,

b) Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Karnetów,

c) Karnet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Karnet,

d) Posiadany przez uczestnika Imprezy Karnet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 16 roku życia.

e) Po dokonaniu zakupu on-line Karnet przychodzą na wskazany adres e-mail w formie pliku .pdf, który należy wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym.

13. Organizator nie odpowiada za działania niezgodne z Regulaminem i niezgodne z prawem.

14. Organizator ostrzega, że zakup Karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy i oznacza istotne naruszenie warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje kradzieży biletu, włamań na skrzynkę mailową , ataków hakerskich itp.

4. REKLAMACJE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 2. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowości działania systemu płatniczego PayU S.A należy kierować do administratora systemu PayU S.A’
 3. Wszelkie inne reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia festiwalu, na wskazane adresy mailowe: bilety.mamagathering@gmail.com

5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

 1. Klient zobowiązany jest:

a) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

b) podać prawdziwe dane osobowe i dane dotyczące płatności,

c) nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych zamówień, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.

d) organizator ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu.

e) Organizator ostrzega, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

f) Konsument może kontaktować się z Organizatorem mailowo na adres mamagathering.pl@gmail.com

g) Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bilety.mamagathering@gmail.com . W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku “Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji. Reklamacje mogą być składane do 7 dni po  zakończeniu festiwalu . Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.

h) W przypadku nie uznania przez Organizatora reklamacji złożonej przez Konsumenta, może on zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronach transakcyjnych Serwisu.
 3. Konsumenta obowiązuje regulamin zaakceptowany w chwili zakupu Produktów.

Wrocław, 19.02.2019

Organizator